Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả
Tống Quốc Đạt
Tống Quốc Đạt
Vào trang riêng của tác giả
Xem tất cả các sách của tác giả
Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô:
Sách được trình bày:
Chương 1: Bí mật của sự phát triển thần kỳ về kinh tế
Chương 2: Kinh tế học siêu vĩ mô
Đặc điểm mới của kinh tế thị trường hiện đại
Đặc điểm mới của tư bản
Chủ thể mới của nền kinh tế hiện đại
Đối tượng và phương pháp của kinh tế học siêu vĩ mô.
Chương 3: Hoạt động kinh tế siêu vĩ mô
Sản xuất tiền ảo, và biến tiền ảo thành tư bản
Sản xuất và vận hành các thiết chế của kinh tế siêu vĩ mô
Sản xuất tư bản hậu công nghiệp đẳng cấp cao
Học thuyết mới về phát triển.

Chương 4: Hạn chế của nhà nước trong kinh tế thị trường hiện đại
Hạn chế về tầm hoạt động
Hạn chế trong việc tạo ra tiền
Hạn chế trong việc tạo ra tư bản đẳng cấp cao.

Chương 5: Vai trò kinh tế siêu vĩ mô của Đảng độc quyền lãnh đạo
Sứ mệnh của Đảng độc quyền lãnh đạo trong kinh tế thị trường hiện đại
Các họat động chủ yếu
Các nguy cơ.

Chương 6: Điều hành kinh tế siêu vĩ mô định hướng xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Điều hành trong thực tiễn.

Chương 7: Sự phát triển đuổi kịp các nước tiên tiến
Vài nét về cuộc chiến tranh kinh tế toàn cầu hiện nay
Phát triển điều hành kinh tế siêu vĩ mô
Định hình mục tiêu và thế mạnh phát triển
Sự phát triển đuổi kịp
Hiệu quả của điều hành kinh tế siêu vĩ mô.

Mời bạn đón đọc

3 Thoughts to “Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả”

 1. lambaocao

  Hay lắm

 2. I think your page needs some fresh posts.
  Writing manually takes a lot of time, but there is tool for this time consuming task,
  search for; Boorfe’s tips unlimited content

  1. lambaocao

   thank you. I will do

Leave a Comment