– Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bên cạnh đó các nhu cầu thiết yếu của con người cũng cần được nâng cao. Và nhu cầu thưởng thức thức ăn ngon – sạch- rẻ là luôn luôn cần thiết dù ở thời đại nào, đặt biệt là hải sản tươi sống nói riêng. Tuy nhiên,hiện nay nguồn cung cấp hải sản tươi ngon vẫn còn rất hạn chế và thiếu độ an toàn

– Với mong muốn kinh doanh để tạo ra đồng tiền chính đáng, góp phần nâng cao đời sống cá nhân, gia đình và góp phần nhỏ đóng góp cho xã hội.


CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.. 3

1.1     Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh. 3

1.1.1     Nguồn gốc hình thành ý tưởng. 3
1.1.2     Cơ sở thực hiện ý tưởng. 4

1.1.3     Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng. 5

1.1.4     Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh. 5

1.2     Tầm nhìn và sứ mệnh. 5

1.3     Các sản phẩm của doanh nghiệp. 5

1.4     Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp. 10

1.5     Các yếu tố quyết định thành công. 10

CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING.. 12

2.1     Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp. 12

2.1.1     Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp. 12

2.1.2     Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường. 15

2.1.3     Mục tiêu marketing. 21

2.1.4     Ngân quỹ Marketing. 21

2.2     Nội dung kế hoạch Marketing. 22

2.2.1     Tổng quan kế hoạch Marketing. 22

2.2.2     Phân tích môi trường. 22

2.2.3     Chiến lược Marketing. 30

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.. 39

3.1     Đánh giá tài chính của doanh nghiệp. 39

3.1.1     Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận. 39

3.1.2     Phân tích điểm hòa vốn. 51

3.1.3     Các báo cáo tài chính. 52

3.2     Nội dung kế hoạch tài chính. 55

CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ.. 56

4.1 Nhu cầu nhân sự. 56

4.2 Cơ cấu tổ chức. 56

4.3 Cách tính lương nhân viên. 59

CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO.. 61

5.1     Nhận dạng rủi ro. 61

5.2     Kiểm soát rủi ro. 62

5.3     Kế hoạch đối phó rủi ro. 68

5.3.1 Đối phó rủi ro chung. 68

5.3.2 Những giải pháp giảm thiệt hại cho dự án bên bờ vực phá sản. 68

5.2.3 Những giải pháp khi cửa hàng bị phá sản. 69

KẾT LUẬN.. 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 71

 

Leave a Comment