Nội dung bản kế hoạch kinh doanh

1 TÓM TẮT

1.1 Mục tiêu kinh doanh

1.2 Sứ mệnh, Tầm nhìn

1.4 Các yếu tố quyết định thành công

2 MÔ TẢ VỀ DOANH NGHIỆP

2.1 Quyền sở hữu

2.2 Hình thức pháp lý

2.3 Tóm lược dự án (chuẩn tài chính, quy mô, nhân sự)

2.4 Địa điểm và Cơ sở hoạt động

3 DỊCH VỤ

3.1Hoạt động và sản xuất hàng ngày

3.2 So sánh đối thủ cạnh tranh

3.3 Nhà cung cấp

3.4 Hệ thống Quản lý

3.5 Hệ thống Hành chính

3,6 Dịch vụ gia tăng

4 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

4.1 Phân tích ngành

4.1.1 Quy mô thị trường

4.1.2 Đối thủ tham gia ngành

4.1.3 Các đối thủ chính

4.1.4 Phân đoạn thị trường

4.2 Các thử nghiệm thị trường

4.3 Chiến lược phân đoạn thị trường mục tiêu

4.3.1 Nhu cầu thị trường

4.3.2 Xu hướng thị trường

4.3.3 Tăng trưởng thị trường

4.4 Định vị thương hiệu

5 CHIẾN LƯỢC MARKETING

5.1 Phân tích SWOT

5.1.1 Điểm mạnh

5.1.2 Điểm yếu

5.1.3 Cơ hội

5.1.4 Thách thức

5.2 Kim tự tháp chiến lược

5.3 Đặc điểm bán hàng độc nhất.(Unique Selling Point-USP)

5.4 Cạnh tranh cạnh tranh

5.5 Chiến lược Marketing và Định vị

5.5.1 Định vị

5.5.2 Chiến lược giá

5.5.3 Chiến lược quảng cáo

5.5.4 Chiến lược website và marketing online

5.5.5 Các chương trình tiếp thị

5.6 Chiến lược Bán hàng

5.6.1 Dự toán doanh thu bán hàng

5.6.2 Chương trình Bán hàng

5.7 Pháp luật

5.8 Các mốc quan trọng (Milestone)

5.9 Chiến lược thoát hiểm

6.TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

6.1 Cơ cấu tổ chức

6.2 Ban Quản lý

6.3 Hội đồng Quản trị

7.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

7.1 Các giả định tài chính

7.2 Chi phí Khởi động

7.3 Nguồn và Sử dụng các quỹ

7.4 Phân tích điểm hòa vốn

7.5 Báo cáo tài chính

7.5.1 Lợi nhuận và chi phí

7.5.2 Dòng tiền dự kiến ​​

7.5.3 Bảng cân đối kế toán

7.6 Các chỉ số tài chính dự toán

7.7 Thời gian biểu cho lao động

7.8 Dự báo doanh thu

Leave a Comment