GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY …”

CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…

 

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp.

– Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển.

– Quy mô hiện tại của doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, vừa hoặc nhỏ): (nêu một vài số liệu về vốn, doanh thu, lợi nhuận, số lao động trong một vài năm gần đây,…)

1.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty….:

 • Các lĩnh vực kinh doanh.
 • Các loại hàng hoá, dịch vụ chủ yếu mà hiện tại doanh nghiệp đang kinh doanh.

1.3. Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá hoặc dịch vụ chủ yếu:

1.3.1. Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất (hoặc quy trình công việc của dịch vụ).

1.3.2. Trình bày nội dung cơ bản các bước công việc trong quy trình công nghệ.

1.4.Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của công ty….:

1.4.1.  Hình thức tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp (chuyên môn hoá của các bộ phận).

1.4.2. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp (bộ phận sản xuất chính, phụ, phụ trợ và mối quan hệ giữa chúng).

1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty…:

1.5.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý (đưa ra sơ đồ phân cấp quản lý của doanh nghiệp)

1.5.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý.

1.6.Tổ chức công tác kế toán tại công ty…:

1.6.1. Chế độ và chính sách kế toán

1.6.2. Tổ chức bộ máy kế toán

 

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY …

 

2.1. Quy trình hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty… (Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty – yêu cầu vẽ quy trình bằng sơ đồ khối giống chương 1 và giải thích thật ngắn gọn trong từng giai đoạn đó thì có những đặc điểm gì để nêu bật được ảnh hƣởng của nó đến chuyên đề này)

2.2. Quy định, nguyên tắc kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty…

 • Đặc điểm sản phẩm sản xuất tại công ty: công ty sản xuất những loại sản phẩm nào và đặc điểm của SP là gì
 • Đặc điểm chung về chi phí sản xuất
 • Phân loại chi phí sản xuất tại công ty
 • Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
 • Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất (nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất)

 

 • Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  • Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phần này trình bày chi phí NVL trực tiếp bao gồm những chi phí của NVL nào, nói qua về đặc điểm của nó, chiếm bao nhiêu % trong giá thành sản phẩm, nguồn cung cấp, và nêu luôn phương pháp tập hợp chi phí NVL của doanh nghiệp ở đây, có thể minh họa bằng một ví dụ nhỏ…………………………………
  • Chứng từ sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu trực tiếp (Chú ý nên tên chứng từ, tên mẫu biểu của chứng từ, và vẽ quy trình luân chuyển chứng từ; lấy một số chứng từ cụ thể của doanh nghiệp để minh họa luôn ở đâ…………..
  • Tài khoản kế toán: Nêu tên các TK mà DN sử dụng để hạch toán phần hành này, đặc biệt chú ý đến việc xây dựng, mở các tài khoản chi tiết của doanh nghiệp. Trong phần này trình bày luôn phần quy trình ghi sổ kế toán
  • Trình tự kế toán: Phần này là cụ thể hóa các bước ghi sổ của doanh nghiệp, căn cứ vào chứng từ gốc (đã nêu ở trên, ai ghi vào sổ, ghi vào sổ nào, ghi như thế nà.. và minh họa bằng các sổ cụ thể của doanh nghiệp. Chú ý phần này là phần bạn minh họa những sổ của doanh nghiệp chứ không phải bạn làm sổ cho doanh nghiệp đâu. vì vậy doanh nghiệp họ làm nhƣ thế nào thì mình minh họa vào đây, họ làm sai cũng không sao, mình sẽ có phần nhật xét kiến nghị sau ở chương 3)
 • Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  • Nội dung của chi phí nhân công trực tiế………………………………….
  • Chứng từ sử dụng………………………………………………………………….
  • Tài khoản kế toán…………………………………………………………………..
  • Trình tự kế toán…………………………………………………………………….
 • Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
  • Nội dung của chi phí máy thi công, Phương thức tổ chức đội máy thi công và nội dung của chi phí máy thi công……………………………….
  • Chứng từ sử dụng……………………………………………………………………
  • Tài khoản kế toán…………………………………………………………………..
  • Trình tự hạch toán…………………………………………………………………..
 • Kế toán chi phí sản xuất chung
  • Nội dun……………………………..
  • Chứng từ sử dụng……………………………………………………………………
  • Tài khoản kế toán…………………………………………………………………..
  • Trình tự hạch toán…………………………………………………………………..
 • Tổng hợp chi phí sản xuất
  • Nội dun………………………………
  • Chứng từ sử dụng……………………………………………………………………
  • Tài khoản kế toán…………………………………………………………………..
  • Trình tự hạch toán…………………………………………………………………..
 • Kế toán tính giá thành sản phẩm
  • Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành, nguyên tắc tính giá thành
  • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
  • Phương pháp tính giá thành và quy trình tính giá thành sản phẩm

CHƯƠNG 3 – CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY…………………………………………..

3.1. Nhận xét về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty…………………..

 • Công tác kế toán nói chung
 • Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

3.2.Các nguyên nhân thành công, cũng như các hạn chế của doanh nghiệp trong công tác kế toán.

3.3. Những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty

 

 

Bài viết khác

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  PHẦN I Phân biệt Kế toán quản trị và Kế toán tài chính Chi phí và các hình thức phân loại ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN TÀI CH... Chương I: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ DỰ PHÒNG NỢ PHẢI TRẢ Khái niệm nợ phải trả và dự phòng nợ phải trả Kế toán nợ phải trả Kế toán dự phòng nợ...
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI ...          GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔN...
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG T... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1...
KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…: ...
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY   GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát tri...
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔN... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1.Quá ...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH K...          GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ C...
Các dạng chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán... Luận văn hà nội nhận hỗ trợ làm chuyên đề tốt nghiệp thực tế và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ trung học, cao đẳng, đạ...

Leave a Comment