GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY …”

CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp.

– Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển.

– Quy mô hiện tại của doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, vừa hoặc nhỏ): (nêu một vài số liệu về vốn, doanh thu, lợi nhuận, số lao động trong một vài năm gần đây,…)

1.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty….:

1.2.1.      Các lĩnh vực kinh doanh.

1.2.2.      Các loại hàng hoá, dịch vụ chủ yếu mà hiện tại doanh nghiệp đang kinh doanh.

1.3. Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá hoặc dịch vụ chủ yếu:

1.3.1. Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất (hoặc quy trình công việc của dịch vụ).

1.3.2. Trình bày nội dung cơ bản các bước công việc trong quy trình công nghệ.

1.4.Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của công ty….:

1.4.1.  Hình thức tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp (chuyên môn hoá của các bộ phận).

1.4.2. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp (bộ phận sản xuất chính, phụ, phụ trợ và mối quan hệ giữa chúng).

1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty…:

1.5.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý (đưa ra sơ đồ phân cấp quản lý của doanh nghiệp)

1.5.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý.

 1.6.Tổ chức công tác kế toán tại công ty…:

1.6.1. Chế độ và chính sách kế toán

1.6.2. Tổ chức bộ máy kế toán

 

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY …

2.1. Quy trình hạch toán kế toán thuế tại công ty… (Quy trình kế toán thuế tại công ty – yêu cầu vẽ quy trình bng sơ đồ khối giống chương 1 và gii thích tht ngn gọn trong tng giai đon đó thì có nhng đặc điểm gì để nêu bật đưc ảnh hƣng ca nó đến chuyên đề này)

2.2. Quy định, nguyên tắc kế toán thuế tại công ty…

2.2.1.      Đặc điểm chung về kê khai thuế tại công ty (kể tên các loại thuế, đặc điểm…)

2.2.2.      Công tác quản lý thuế (trình bày cụ thể DN quản lý như thế nào, ai làm gì, các quy đinh, quy chế, kiểm kê…)

2.3.            Kế toán thuế GTGT

2.3.1.      Nội dung

2.3.2.      Chng từ sử dng (Chú ý nên tên chng từ, tên mẫu biu của chng từ, và vẽ quy trình luân chuyn chng từ; lấy một schng từ cụ thể ca doanh nghip đminh họa luôn ở đây....…...…..

2.3.3.     Tài khon kế toán: Nêu tên các TK mà DN sử dụng để hch toán phn hành này, đặc biệt chú ý đến việc xây dng, mở các tài khoản chi tiết ca doanh nghiệp. Trong phn này trình bày luôn phn quy trình ghi sổ kế toán

2.3.4.      Trình tự kế toán: Phn này là cụ thể hóa các bước ghi sổ ca doanh nghiệp, căn cứ vào chứng tgc (đã nêu ở trên, ai ghi vào s, ghi vào sổ nào, ghi như thế nào... và minh họa bng các scthcủa doanh nghip. Chú ý phần này là phần bn minh ha nhng sổ của doanh nghip chứ không phi bn làm sổ cho doanh nghip đâu. vì vậy doanh nghip họ làm nhƣ thế nào tmình minh họa vào đây, họ làm sai cũng không sao, mình scó phn nhật xét kiến nghị sau ở chương 3)

2.4.            Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

2.4.1.      Nội dung .........................................

2.4.2.      Chng ts dụng..............…...........…............…...............…........….

2.4.3.      Tài khon kế toán.................….............................….........................

2.4.4.      Trình tkế toán......................….....…............…...............…........…..

2.5.            Kế toán thuế thu nhập cá nhân

2.5.1.      Nội dung........….................…......

2.5.2.      Chng từ sử dng..........................…....................…..........................

2.5.3.      Tài khon kế toán.............................…...........…...............…..........

2.5.4.      Trình thch toán...........................…...........…...............…........…....

CHƯƠNG 3 – CÁC GIẢI PP NHẰM HOÀN THIN KẾ TOÁN THUẾ TI CÔNG TY…...…...

3.1. Nhn xét về kế toán thuế tại Công ty….................

3.1.1. Công tác kế toán nói chung

3.1.2. Công tác kế toán thuế

3.2.Các nguyên nhân thành công, cũng như các hạn chế của doanh nghiệp trong công tác kế toán.

3.3. Những kiến nghị và giải pháp nhm hoàn thin kế toán thuế ti ng ty

 

 

Bài viết khác

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  PHẦN I Phân biệt Kế toán quản trị và Kế toán tài chính Chi phí và các hình thức phân loại ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN TÀI CH... Chương I: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ DỰ PHÒNG NỢ PHẢI TRẢ Khái niệm nợ phải trả và dự phòng nợ phải trả Kế toán nợ phải trả Kế toán dự phòng nợ...
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI ...          GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔN...
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG T... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1...
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1...
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY   GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát tri...
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔN... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1.Quá ...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH K...          GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ C...
Các dạng chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán... Luận văn hà nội nhận hỗ trợ làm chuyên đề tốt nghiệp thực tế và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ trung học, cao đẳng, đạ...

Leave a Comment