Chương I: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ DỰ PHÒNG NỢ PHẢI TRẢ

 • Khái niệm nợ phải trả và dự phòng nợ phải trả
 • Kế toán nợ phải trả
 • Kế toán dự phòng nợ phải trả

 

Chương II: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ VAY

 • Kế toán vay ngân hàng
 • Kế toán vay bằng phát hành trái phiếu
  • Phát hành trái phiếu ngang giá
  • Phát hành trái phiếu có phụ trội
 • Phát hành trái phiếu có chiết khấu

 

Chương III: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

3.1. Kế toán phát hành cổ phiếu

3.2. Kế toán cổ phiếu quĩ

3.3. Kế toán chia nhỏ cổ phiếu

3.4. Kế toán trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu

3.5. Kế toán chi phí phát hành cổ phiếu

 

Chương IV: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

4.1. Nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị ghi sổ ban đầu các khoản đầu tư tài chính

4.2. Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.3.Kế toán các khoản đầu tư vào công ty con

4.4. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

4.5. Kế toán các khoản góp vốn liên doanh

4.6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính khác

4.7. Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính

 

Chương 5: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

5.1. Một số vấn đề chung về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.2. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp trực tiếp

Phương pháp gián tiếp

5.3. Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh

và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Giáo trình Kế toán tài chính, Học viện Tài chính, Nhà XB Tài chính, 2007
 2. Các chuẩn mực kế toán và hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 01, 07, 08, 16, 18, 25

 

Bài viết khác

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  PHẦN I Phân biệt Kế toán quản trị và Kế toán tài chính Chi phí và các hình thức phân loại ...
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI ...          GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔN...
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG T... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1...
KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…: ...
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1...
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY   GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát tri...
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔN... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1.Quá ...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH K...          GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ C...
Các dạng chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán... Luận văn hà nội nhận hỗ trợ làm chuyên đề tốt nghiệp thực tế và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ trung học, cao đẳng, đạ...

Leave a Comment