ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

PHẦN I

 1. Phân biệt Kế toán quản trị và Kế toán tài chính
 2. Chi phí và các hình thức phân loại chi phí
 3. Giá thành và phân loại giá thành
 4. Phương pháp xác định chi phí theo công việc và quy trình
 5. Định mức chi phí và đánh giá kết quả thực hiện bằng phương pháp phân tích chênh lệch
 6. Một số ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP (chi phí, doanh thu, lợi nhuận)
 7. Phương pháp xác định điểm hòa vốn và phân tích điểm hòa vốn
 8. Chi phí, doanh thu thích hợp và việc ra quyết định ngắn hạn

PHẦN II

 1. Nội dung phương pháp xác định chi phí theo hoạt động. So sánh phương pháp xác định chi phí theo hoạt động và phương pháp xác định chi phí truyền thống
 2. Khái niệm và phương pháp xây dựng định mức chi phí
 3. Hệ thống dự toán ngân sách hoạt động hàng năm
 4. Cơ cấu kinh tế và vai trò của chi phí trong định giá sản phẩm
 5. Phương pháp định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt, phương pháp định giá sản phẩm theo giá lao động và giá nguyên vật liệu.
 6. Định giá sản phẩm chuyển nhượng và định giá sản phẩm trong một số trường hợp đặc biệt
 7. Các loại quyết định đầu tư dài hạn.
 8. Phương pháp sử dụng cho quyết định vốn đầu tư dài hạn (phương pháp giá trị hiện tại thuần, phương pháp tỷ suất sinh lời nội bộ, phương pháp so sánh lợi ích – chi phí, phương pháp thời kỳ hoàn vốn, phương pháp tỷ lệ sinh lời giản đơn)

Bài viết khác

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN TÀI CH... Chương I: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ DỰ PHÒNG NỢ PHẢI TRẢ Khái niệm nợ phải trả và dự phòng nợ phải trả Kế toán nợ phải trả Kế toán dự phòng nợ...
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI ...          GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔN...
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG T... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1...
KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…: ...
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1...
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY   GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát tri...
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔN... GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1.Quá ...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH K...          GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ C...
Các dạng chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán... Luận văn hà nội nhận hỗ trợ làm chuyên đề tốt nghiệp thực tế và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ trung học, cao đẳng, đạ...

Leave a Comment