NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

Phần I: Lý thuyết

Sinh viên cần nắm được những nội dung sau:

Chương I: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

 1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp (TCDN), quản trị tài chính doanh nghiệp
 2. Nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp
 3. Mục tiêu, nguyên tắc của quản trị tài chính doanh nghiệp
 4. Các loại hình doanh nghiệp (theo luật) và ảnh hưởng đến QTTC DN
 5. Thị trường tài chính: Khái niệm, phân loại, chức năng, hoạt động của thị trường tài chính, hàng hóa trên thị trường tài chính, tác động của thị trường tài chính đối với hoạt động QTTCDN

 

Chương II: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

 1. Giá trị tương lai của tiền tệ

– Giá trị tương lai của một khoản tiền: khái niệm, công thức tính

– Giá trị tương lai của dòng tiền đều: khái niệm, công thức tính

– Giá trị tương lai của dòng tiền biến đổi: khái niệm, công thức tính

Lưu ý: Cách tính dòng tiền xuất hiện đầu kỳ hạn và cuối kỳ hạn

 1. Giá trị hiện tại của tiền tệ

– Giá trị hiện tại của một khoản tiền: khái niệm, công thức tính

– Giá trị hiện tại của dòng tiền đều: khái niệm, công thức tính

– Giá trị hiện tại của dòng tiền biến đổi: khái niệm, công thức tính

– Giá trị hiện tại  của dòng tiền vô hạn (không đổi): khái niệm, công thức tính.

Lưu ý: Cách tính dòng tiền xuất hiện đầu kỳ hạn và cuối kỳ hạn

 • Xác định tỷ lệ lãi suất

Nắm được cách tính:

 1. Lãi suất của khoản tiền có thời hạn bằng 1 năm
 2. Lãi suất của khoản tiền có thời hạn lớn hơn 1 năm
 3. Lãi suất lũy tiến có kì hạn nhỏ hơn 1 năm
 4. Lập lịch trả nợ

– Trả đều 1 số tiền bằng nhau/kỳ hạn (bao gồm cả gốc và lãi)

– Trả đều số tiền gốc bằng nhau/kỳ hạn

 

 1. Áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để định giá chứng khoán
 1. Định giá trái phiếu
 2. Định giá cổ phiếu

Chương III: Phân tích tài chính doanh nghiệp

 1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
 1. Khái niệm
 2. Mục đích phân tích tài chính DN
 3. Các phương pháp phân tích tài chính DN
 4. Các báo cáo tài chính DN
 1. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
 1. Phân tích khái quát
 2. Phân tích chỉ số tài chính
 • Khả năng thanh toán
 • Hiệu quả sử dụng vốn
 • Khả năng trả nợ
 • Khả năng sinh lời

Sinh viên nắm được công thức xác định, ý nghĩa các chỉ số tài chính và vận dụng vào phân tích tài chính 1 doanh nghiệp cụ thể.

 

Chương IV. Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

 1. Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp: khái niệm, ý nghĩa, phân loại
 2. Xác định dòng tiền của dự án
 3. Các nguyên tắc xác định dòng tiền

– Khái niệm dòng tiền của dự án, phân biệt dòng tiền chi ra và thu vào của dự án.

– Khái niệm dòng tiền phù hợp/dòng tiền tăng thêm

– Khái niệm chi phí chìm (Sunk Cost)

– Khái niệm chi phí cơ hội, chi phí chung

 1. Cách tính toán các dòng tiền của dự án

III.  Đánh giá và lựa chọn dự án  đầu tư dài hạn

 1. Giá trị hiện tại ròng (NPV)
 2. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR- Internal Return Rate)
 3. Chỉ số sinh lời (PI – Profitability Index)
 4. Thời gian hoàn vốn (Payback Period)

Sinh viên cần nắm được nội dung, ưu nhược điểm và công thức tính của từng phương pháp đánh giá trên.

 

Chương V Quyết định tài trợ của doanh nghiệp

 1. Tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp
 2. Khái niệm
 3. Phân loại
 4. Các nguồn tài trợ của doanh nghiệp

3.1 Các nguồn tài trợ ngắn hạn

3.2  Các nguồn tài trợ dài hạn

 1. Chí phí sử dụng vốn của doanh nghiệp
  1. Khái niệm
  2. Chi phí sử dụng từng nguồn vốn cụ thể

–  Chi phí nợ vay.

– Chi phí vốn cổ phần ưu đãi

– Chi phí vốn cổ phần thường: Xác định theo mô hình Chiết khấu dòng tiền (DCF) và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).

 1. Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC).

 

Phần II: Bài tập

Sinh viên cần thực hành các dạng bài tập của các chương đã học, gồm:

 1. Xác định giá trị tương lai, giá trị hiện tại của tiền tệ, xác định lãi suất, lập lịch trả nợ
 2. Phân tích tài chính doanh nghiệp: xác định các chỉ số tài chính và phân tích ý nghĩa..
 3. Xác định dòng tiền dự án; Đánh giá thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp
 4. Xác định chi phí sử dụng các nguồn vốn: chi phí vay, chi phí vốn cổ phần ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần mới, chi phí lợi nhuận giữ lại, chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp

 

Bài viết khác

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC   TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức Khái niệm v...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh 1. Qui trình quản trị chiến lược 2.1. Các khá...
Kế hoạch marketing online Mẫu kế hoạch marketing online, mẫu kế hoạch Google Adword, mẫu kế hoạch quảng cáo online, template Kế hoạch AdWords mẫu template Kế hoạch AdWords m...
báo cáo thực tập ngành marketing đại học thương mạ... báo cáo thực tập ngành marketing đại học thương mại hà nội tại Công ty cổ phần ô tô TMT   MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.. 3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU C...
KẾ HOẠCH MARKETING SẢN PHẨM CHAMPAGE CHOCOLATE... Contents CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY.. 2 1.1  Giới thiệu chung về Công ty. 2 1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh và nguồn lực của ...
Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng hải sản... - Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bên cạnh đó các nhu cầu thiết yếu của con người cũng cần được nâng cao. Và nhu cầu thưởng thức thức ăn...
Nội dung bản kế hoạch kinh doanh Nội dung bản kế hoạch kinh doanh 1 TÓM TẮT 1.1 Mục tiêu kinh doanh 1.2 Sứ mệnh, Tầm nhìn 1.4 Các yếu tố quyết định thành công 2 MÔ TẢ V...
Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả... Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả Tống Quốc Đạt Tống Quốc Đạt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh Tế Học Siêu...

Leave a Comment