NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP   Phần I: Lý thuyết Sinh viên cần nắm được những nội dung sau: Chương I: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp Khái niệm tài chính doanh nghiệp (TCDN), quản trị tài chính doanh nghiệp Nội dung của quản…

Đọc tiếp

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC   TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức Khái niệm và các chức năng của quản trị Các cấp quản trị và vai trò của nhà quản trị trong mỗi cấp Các kỹ năng…

Đọc tiếp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh 1. Qui trình quản trị chiến lược 2.1. Các khái niệm quản trị chiến lược 2.2. Các bộ phận của quản trị chiến lược Các cấp chiến lược 2.1. Chiến lược cấp chức năng…

Đọc tiếp

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  PHẦN I Phân biệt Kế toán quản trị và Kế toán tài chính Chi phí và các hình thức phân loại chi phí Giá thành và phân loại giá thành Phương pháp xác định chi phí theo công việc và quy trình Định mức…

Đọc tiếp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

Chương I: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ DỰ PHÒNG NỢ PHẢI TRẢ Khái niệm nợ phải trả và dự phòng nợ phải trả Kế toán nợ phải trả Kế toán dự phòng nợ phải trả   Chương II: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ VAY Kế toán vay ngân hàng Kế toán vay bằng phát…

Đọc tiếp

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY

         GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…: – Tên, địa chỉ doanh nghiệp. – Thời điểm thành lập, các mốc…

Đọc tiếp

KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY

GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY… 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…: – Tên, địa chỉ doanh nghiệp. – Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển. – Quy mô…

Đọc tiếp

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…: – Tên, địa chỉ doanh nghiệp. – Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng…

Đọc tiếp

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY

GỢI Ý ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY …” CHƯƠNG 1-  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…   1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…: – Tên, địa chỉ doanh nghiệp. – Thời điểm thành lập, các mốc…

Đọc tiếp