ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC   TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức Khái niệm và các chức năng của quản trị Các cấp quản trị và vai trò của nhà quản trị trong mỗi cấp Các kỹ năng…

Đọc tiếp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh 1. Qui trình quản trị chiến lược 2.1. Các khái niệm quản trị chiến lược 2.2. Các bộ phận của quản trị chiến lược Các cấp chiến lược 2.1. Chiến lược cấp chức năng…

Đọc tiếp