ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC   TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức Khái niệm và các chức năng của quản trị Các cấp quản trị và vai trò của nhà quản trị trong mỗi cấp Các kỹ năng…

Đọc tiếp